תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

מבוא
ברוכים הבאים לאתר – www.comblack.co.il (להלן: "האתר").

לעניין תנאי שימוש אלה, המונח "האתר" מתייחס לדומיין עצמו וכן לכל תוכן, פונקציונליות, מידע ושירותים המוצעים באמצעות האתר.

תנאי שימוש אלה מסדירים את מערכת היחסים שבינך, המשתמש/ת באתר ("משתמש") לבין בעלים ומפעילת האתר, חברת קומבלק איי.טי בע"מ ("קומבלק" או "החברה").

האתר מסייע בחיפוש עבודה, באמצעות מתן אפשרות למשתמש לשלוח קורות חיים ("קו"ח") למשרות המפורסמות באתר, שפרטיהם מסופקים לקומבלק על ידי מעסיקים שונים ("מעסיק").

יש לקרוא את תנאי השימוש בטרם ביצוע שימוש באתר. בעצם ביקורך באתר תיחשב כמי שקרא והסכים לכל תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות של קומבלק, אשר מהווים יחד את ההסכם בין המשתמש לבין קומבלק ביחס לשימוש באתר.

אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, בין אם באופן מלא או חלקי, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

תנאי שימוש אלה וכן תכנים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. לצורך תנאי שימוש אלה "החברה" יכלול גם את – מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל אדם או גוף אחר הפועל מטעמה.

קומבלק שומרת על זכותה לבצע כל שינוי בתנאי השימוש מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. המשך השימוש המבוצע על ידך באתר לאחר השינוי כאמור, יהווה הסכמה מלאה לשינוי התנאים, ככל שיעשו. בהתאם לאמור לעיל, קומבלק ממליצה לבדוק מעת לעת קיומם של שינויים.

למרות האמור לעיל, שינוי בתנאי מדיניות הפרטיות, יפורסם 30 ימים בטרם הטמעתו של השינוי בפועל.

קניין ובעלות
כל זכויות הקניין הרוחני וכל זכות קניין אחרת, ולרבות הזכויות המוסריות, באתר ובכל בכל מידע ותוכן המוצג באתר, לרבות מידע, נתונים, פונקציות וכל החומרים אשר מהווים חלק כלשהו מהאתר, לרבות אך לא רק ספרות, סרטוני וידאו, מוזיקה, ציורים, איורים, יצירות אומנות, תמונות, לוגו, תוכנה, עיצוב פונקציות, קודים וגרפיקה, ולרבות תוכן המשרות המוצעות, אופן הסיווג, הסידור וההצגה של המשרות באתר ושל האתר עצמו, המידע המופיעים בהם הינם בבעלותה של קומבלק ו/או של צד שלישי שלקומבלק הסכם מתן רישיון עימו, והינם מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות.

אין לעשות כל שימוש במידע ובתוכן המוצג באתר זה, ובכלל זה אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, אין לבצע קישור עמוק (deep link) לתכני האתר ואין לבצע framing של האתר ו/או תכנים כלשהם בו (היינו, הצגת תכני האתר תחת מסגרת של אתר או אמצעי מדיה אחר), ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של קומבלק.

אין באמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל מידע ו/או תכנים המופיעים באתר, כדי להיחשב בדרך כלשהי כמתן רישיון ו/או זכות שימוש באיזה מזכויות הקניין הרוחני של קומבלק ו/או של צד שלישי כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או שם מסחר.

חיפוש משרות ומשלוח קו"ח
האתר מיועד לצורך חיפוש עבודה ומשלוח קורות חיים על ידי המשתמש למשרות המפורסמות באתר, באמצעות השירותים השונים המוצעים באתר – ולצורך זה בלבד. אין לעשות באתר או בתכניו או בשירותים המוצעים בו כל שימוש אחר, לרבות לצורך משלוח פרסומות לחברה ו/או למעסיקים.
תוכן המשרות המפורסמות באתר מסופק לחברה על ידי מעסיקים שונים. החברה פועלת מול המעסיק על מנת לקבל ולפרסם מידע מדויק, אולם אין היא\ אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן המפורסם והיא אינה ערבה, אינה נותנת מצג כלשהו ואינה אחראית לכך שהמידע לגבי המשרה נכון, מדויק, שלם או עדכני. בפרט, ידוע למשתמש כי על אף מאמעי החברה, הפרסומים לגבי משרות עשויים להיות לא מדוייקים או לא מעודכנים, ולחברה אין אחריות בקשר לכך.
ככל שידוע לחברה וככל שהדבר תלוי בה, כל המשרות באתר מיועדות לכל אדם ללא כל קשר למינו, גילו, מעמדו האישי, נטייה מינית, גזע, דת, לאום, מוצא, דיעה פוליטית או אחרת, הריון, שירות בטחון, או כל פרמטר מבחין אחר, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. עם זאת, שיקול הדעת האם לזמן לראיון או להעסיק משתמש שקו"ח נשלחו למעסיק נתון למעסיק בלבד – ולחברה אין שליטה על כך והיא אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר לכך.
משלוח קו"ח למשרה מסוימת נעשה לפי בחירתו החופשית ובהתאם לשיקול דעתו של המשתמש. פרסום המשרות באתר אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת, הבעת דעה או שידול מצד החברה לגבי משרה כלשהי.
החברה אינה מתחייבת כי המשרות המפורסמות באתר מוצעות בו באופן בלעדי. למשתמש ידוע כי משרות המפורסמות באתר עשויות להתפרסם גם במקומות אחרים באינטרנט ו/או באמצעי מדיה או פרסום אחרים.
המשתמש מתחייב כי כל מידע שיספק בעת משלוח קו"ח, לרבות כל מידע הכלול בקו"ח עצם הוא נכון, שלם, מדוייק, עדכני ומשקף נכונה את קורות חייו המקצועיים של המשתמש.
החברה מבצעת בדיקה, בחינה וסינון של קו"ח ששולח המשתמש, טרם העברתם למעסיק. החברה אינה מתחייבת להעביר את קו"ח של המשתמש או כל מידע אחר אודותיו למעסיק והיא שומרת על זכותה להעביר או לא להעביר את קו"ח של המשתמש או פרטים אחרים אודותיו למעסיק בקשר עם משרה מסוימת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתבסס, בין היתר אך לא רק, על שיקול דעתה של החברה ביחס להתאמתו המקצועית של המשתמש למשרה (לרבות ביחס למשתמשים אחרים). מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת על זכותה שלא להעביר מידע שהיא סבורה שהוא אינו מדויק, שלם, נכון או עדכני.
לגבי קו"ח שתשלח החברה למעסיקים, מובהר כי שיקול הדעת הסופי והמוחלט לגבי המשך ההתקדמות מול המשתמש, ובכלל זה זימון למבחנים ו/או ראיון או העסקה אפשריים, שייכים למעסיק בלבד ובכפוף לשיקוליו, וכי לחברה אין שליטה על כך והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.
ההתקשרות בין המשתמש למעסיק בהסכם העסקה או במתכונת אחרת בעקבות השימוש באתר או משלוח קו"ח באמצעותו, ייעשו ישירות בין המשתמש למעסיק, והחברה לא תהיה צד להם ולא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך, וזאת הגם שמידע אודות הצדדים יועבר דרך החברה, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר הם באחריות המשתמש. השימוש באתר או משלוח קו"ח למשרה מסוימת אינו מבטיח הזמנה לראיון או קבלה לאותה משרה ואינו באחריות החברה. ידוע למשתמש והוא מסכים כי, מבלי לגרוע מן האמור בתנאי שימוש אלה, קבלתו למשרה כלשהי כפופה להתאמתו המקצועית לאותה משרה והיא נתונה לשיקול דעתו הסופי והמוחלט של המעסיק.
החברה פועלת מול מעסיקים על מנת לקבל סטטוס עדכני בקשר למשתמשים שקו"ח נשלחו למעסיק, ובמידת האפשר תספק למשתמש מידע כאמור לפי פנייתו. עם זאת, החברה נסמכת בעניין זה על המעסיקים והיא אינה יכולה להבטיח את יכולתה לספק עדכונים או כי האמור בעדכונים שתספק יהיה נכון או מדויק.
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים למקורות מידע המצויים באינטרנט, אשר אינם מתפרסמים ו/או מופעלים על ידי קומבלק ו/או על ידי מי מטעמה (להלן ביחד "המקורות"). קומבלק אינה אחראית ואין ביכולתה לשלוט ולפקח על המקורות, והיא אינה מתחייבת כי המקורות יובילו את המשתמש לאתרים פעילים ו/או רלוונטיים במרחב האינטרנטי. יובהר כי עצם קיום המקורות באתר זה, אינו מהווה ו/או אין לפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או בכלל, על ידי קומבלק באותם מקורות.
קומבלק רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע בלתי חוקי ו/או כל מידע שעלול לפגוע או הפוגע ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב ו/או כל מידע הפוגע בזכויות צד שלישי כלשהו.


רשיון שימוש באתר
אתה מסכים לעשות שימוש באתר הזה אך ורק לצרכים המורשים בתקנון זה, בהתאם ובכפוף לכל דין.

קומבלק מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל באתר אשר ניתן לביטול ובלתי ניתן להעברה, בכדי לצפות בתכני האתר המועברים on-line, לשימושך האישי בלבד, ולא למטרה מסחרית, השכרה, מכירה חוזרת או כל צורת הפצה כלשהי, וזאת בכפוף בכל זמן נתון ולמגבלות המנויות בתנאי השימוש.

חל איסור: (א) להשתמש באתר זה או בכל תוכן או חומרים שבו למטרה מסחרית כלשהי, לרבות אך לא רק פרסום חומרים מאתר זה באמצעות הדפסתם או בפרסומם במדיה דיגיטלית או מסמכים (לרבות פרסום מחדש באתר אחר, באמצעות יישום או שירות מסחרי), למכור, להשכיר, להפיץ חומר או להקנות את הרישיון מאתר זה, או להשתמש באתר למטרות שיווקיות; (ב) להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לציבור, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי או לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, לשדר, או בכל דרך אחרת לנצל מחלק כלשהו של אתר זה או מתוכנו, אלא במידה המוגבלת הנדרשת לצורך הצפייה האישית באתר זה; (ג) לערוך, לשנות או ליצור כל עבודות מועתקות מאתר זה או תוכנו; (ד) גישה (או ניסיון גישה) לכל התוכן באתר זה בכל דרך אחרת מאשר באמצעים שאנו מספקים, באמצעות כל מכשיר ו/או טכנולוגיה, אמצעים טכנולוגיים עקיפים המועסקים על מנת להשיג שליטה על הגישה, או בזכויות באתר זה או כל תוכן בו; (ה) הינדוס לאחור, פירוק, או כל דרך אחרת לפיצוח קוד השימוש באתר זה לצורת קריאה על מנת לבחון את בניית התוכנות כאמור ו/או להעתיקן או ליצור מוצרים אחרים המבוססים (כולם או חלקם) על אתר זה; (ו) להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או ניסיון להתערב או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר הזה; (ז) לבצע כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או מופרז בגודלו על האתר; (ח) להשתמש בכל רובוט או מכשיר אוטומטי אחר או תהליך ידני כדי להעתיק כל חלק באתר באמצעים בלתי שגרתיים; (ט) להשתמש באתר זה בכל דרך שהיא הגורמת או עלולה לגרום נזק לאתר או פגיעה בזמינות או בנגישות לאתר זה או בכל דרך בלתי חוקית; (י) חל איסור להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב (או קשור) לכל תוכנת ריגול, וירוסים, "סוסים טרויאניים" ותוכנות rootkitאו כל תוכנת מחשב זדונית אחרת; (יא) קישור לאתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב של קומבלק.

זמינות
קומבלק שומרת על זכותה לבצע ו/או לערוך שינויים באתר ובתוכנו על פי שיקול דעתה הבלעדי. קומבלק אינה מבטיחה זמינות רציפה של האתר ו/או כל תוכן או מידע המצוי בו.

פרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לדעת כיצד אנו אוספים, מנהלים, מעבדים, מאבטחים ומאחסנים את המידע הפרטי שלך, עליך לעיין במדיניות הפרטיות שלנו, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ומשולב כאן על דרך ההפניה. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות טרם השימוש באתר. בעת גישה ו/או שימוש באתר זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות והנך מביע את הסכמתך והתחייבויותיך לפעול בהתאם לתנאיה.

אחריות
המידע והשירותים באתר מובאים וניתנים לשימוש כמות שהם (as is) והמשתמש לא יעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, האתר ומי מטעמם בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם או עדכניותם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. קומבלק לא מצהירה או מתחייבת כי השימוש באתר יניב לך תוצאות כלשהן, לרבות מציאה או קבלה למשרה המתאימה לצרכיך.

קומבלק לא תהא אחראית לכל פעולה שתינקט על ידי משתמש, אשר מבוססת על מידע המוצג באתר, וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית. קומבלק אינה נוטלת על עצמה אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר. כמו כן, קומבלק אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם) המוצעים באתר על ידי קישורים לאתרים אחרים או על ידי כל צד שלישי שהוא.

השימוש באתר והגלישה בו הם על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. קומבלק וכל גורם אחר הקשור ליצירת האתר ו/או אחסנתו אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הנובע מהגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו ו/או כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הקישורים הנמצאים באתר.

קומבלק אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לציוד המחשוב של המשתמש ו/או לכל רכוש אחר שלו בעקבות חדירת וירוסים ו/או גורמים זדוניים אחרים, עקב הגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או הגלישה באתר ו/או להורדת תכנים ו/או מידע ו/או תמונות ו/או קבצי וידאו ו/או שמע מהאתר ו/או שימוש במקורות. קומבלק לא תהא אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.

קומבלק אינה אחראית לכל הפסד או כל נזק, בין אם מכוח התחייבות חוזית או אחרת, הנובע מתוך שימושך באתר ו/או אי יכולתך להשתמש בו, לרבות וללא הגבלה, במקרה של אובדן ישיר, הפסד רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנויות, אובדן נתונים (גם אם לא היה ניתן לצפות אובדן כזה מראש, אלא התעורר במהלכם הרגיל של הדברים), הנזק שנגרם למחשבך, תוכנות מחשב, מערכות ותוכנות, נתונים משמעותיים ו/או משניים.

הדין החל ותחום השיפוט
תנאי השימוש ושימושך באתר זה כפוף לחוקיה של מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה או פעולה שתינקט בקשר עם תנאי שימוש אלה תובא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד, אשר יהיו בעלי סמכות ייחודית ובלעדית על כל מחלוקת ופעולה כאמור, והנך מביע הסכמתך המפורשת והבלתי ניתנת לביטול לתניית שיפוט ייחודית זאת. כל תביעה או דרישה ו/או בקשה הנובעת ו/או קשורה לשימוש או אי-היכולת לעשות שימוש באתר ו/או לגבי כל תוכן או מידע המצוי באתר, תוגש על ידך תוך שישה (6) חודשים מיום התגבשות עילתה, שכן אחרת היא תתיישן ולא יהיה באפשרותך להגישה עוד.

שונות
אם אחד מתנאי השימוש אינו בתוקף או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראות הבלתי תקפות או הבלתי אכיפות יוחרגו מיתר התנאים האחרים אשר ימשיכו לחול. אי-אכיפת הוראה מהוראות שנקבעו בתנאי שימוש אלה לא תתפרש כוויתור ואינה תשפיע על תוקפם של תנאי שימוש אלו או כל חלק מהם או זכות לאכוף כל תנאי.

 

קומבלק מאחלת לכם גלישה נעימה ושימוש מהנה באתר.

במידה ונתקלתם באתר במידע שגוי/בלתי מעודכן, נא לפנות ל –info@comblack.co.il

 

מדיניות פרטיות

פרטיותך חשובה לנו ואנו מחויבים לשמור עליה בהתאם להוראות כל דין. מדיניות פרטיות זאת מתארת את סוג המידע האישי שייאסף אודותיך על ידי החברה, את הדרכים בהם ייאסף, את מטרת ואופן השימוש בו ואת זכויותיך בקשר אליו.
הפרטים האישיים הנמסרים על ידך באתר, לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, כתובת, וכיו"ב, ולרבות פרטים הכלולים בקו"ח שלך, נמסרים מרצונך ולא חלה עליך חובה חוקית למוסרם. אתה מסכים כי החברה רשאית לחשוף ולהעביר מידע אישי כאמור הנוגע אליך, בין שנמסר על ידך ובין שהתקבל אצל החברה מצדדים שלישיים ו/או נאסף על ידי החברה, למעסיקים פוטנציאליים לצורך בחינת התאמתך למשרות המפורסמות באתר, וזאת ללא צורך באישור נוסף ממך. החברה עשויה לאסוף עליך מידע מזהה נוסף באמצעים שונים, לרבות מפרסומים ברשתות חברתיות (כגון פייסבוק או לינקדין) או ממעסיקי עבר, ולרבות מידע שנאסף אצל החברה בקשר עם משרות אחרות שאליהן ביקשת לשלוח קו"ח ו/או תכתובות או מגעים אחרים שהיו לחברך מולך בעבר, ואתה מסכים כי מידע כאמור ייחשף ויימסר אף הוא למעסיקים פוטנציאליים.
החברה עשויה להשתמש במידע אישי אודותיך על מנת לבחון את התאמתך למשרות שאליהן לא שלחת קו"ח (בין שפורסמו באתר ובין שידועות לחברה באופן אחר) ובמקרה זה היא תפנה אליך על מנת לקבל את הסכמתך למשלוח המידע אישי למעסיקים פוטנציאליים.
החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המעסיקים הפוטנציאליים בפרטיך האישיים או כל מידע מזהה אחר שתמסור החברה אודותיך ואתה מוותר על כל טענה כנגד החברה בעניין.
במסגרת ה"פרטים נוספים" בטופס משלוח קו"ח באתר אתה רשאי לבקש כי קו"ח שלך יוצגו בפני המעסיק הפוטנציאל באופן דיסקרטי, היינו שהמעסיק הפוטנציאלי לא יפנה למעסיקך הנוכחי או הקודם. אם תבקש זאת, החברה תציין זאת בפני המעסיק, אולם אינה יכולה להתחייב כי המעסיק יפעל בהתאם לכך.
בנוסף, החברה אוספת ומנתחת מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר וברשת, כגון באיזו תדירות אתה עושה שימוש באתר, דפים בהם ביקרת, תדירות כנסיה לאתר, משרות אליהם ביקשת לשלוח קו"ח וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי, באופיו שאינו מזהה אותך באופן אישי. מידע כאמור יכול להיאסף באמצעים שונים, לרבות באמצעות קבצים המכונים "עוגיות" או web beacons וכן באמצעות כלי ניתוח אנאליטיים כגון google analytics. אתה רשאי למנוע את השימוש בעוגיות באמצעות שינוי העדפות הדפדפדן שלך, אולם במקרה זה עשויה להיפגע חווית המשתמש שלך וייתכן כי לא תוכל לעשות שימוש בכל הפונקציות באתר.
ככל שהדבר נדרש לפי דין, קומבלק תשמור את המידע האישי שנאסף אודותיך במאגר מידע.
ככלל, קומבלק לא תמסור לצד שלישי את פרטיך האישיים או מידע אחר המזהה אותך באופן אישי, אלא בהסכמתך. עם זאת, במקרים הבאים, קומבלק עשויה למסור את פרטיך לצדדים שלישיים, בכפוף להוראות כל דין:
לצורך אספקת שירותים שונים, שיפור, פיתוח והתאמת האתר לצרכי משתמשים, שיפור חוויות המשתמש שלך, התאמת תכנים באתר, יצירת קשר עמך, ניתוח הרגלי השימוש באתר ויצירת מידע סטטיסטי;
במסגרת שיתופי פעולה בין קומבלק לבין צדדים שלישיים, כאשר העברת המידע נדרשת לצורך תפעול או אספקת השירותים באתר, כגון שירותי אחסון או גיבוי;
במקרה בו יש לקומבלק יסוד סביר להניח שמסירת מידע זה מסייעת ונדרשת: (1) על מנת לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או דרישה של רשות כלשהי; (2) על מנת לאכוף את תנאי השימוש באתר; (3) על מנת לגלות, למנוע, או לטפל במקרי מרמה; (4) על מנת להגן על זכויות, קניין, או ביטחון של קומבלק ו/או המשתמשים באתר; (5) במסגרת הליך משפטי בינך לבין קומבלק (ככל שיהיה).
כאם תבחר לשלוח קו"ח באמצעות האתר, הנך מסכים לקבל מהחברה דיוור ישיר הכולל הודעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל אותה ציינת והודעות טקסט למספר הטלפון הנייד אותו ציינת בעת ההרשמה, בנושאים הקשורים בסטטוס המשרות אליהם ביקשת להגיש מועמדות ובנושאים אחרים שהחברה תסבור כי עשוי להיות לך עניין בהם. להסרה מרשימת הדיוור, יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי בתחתית הדואר האלקטרוני או הודעת הטקסט.
על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.
החברה מיישמת מנגנוני אבטחה, בהתאם לטכנולוגיות ותקנים מקובלים בשוק, שמטרתם שמירה על האתר ומאגר המידע מפני חדירה או שימוש לא מורשים, אולם היא לא תישא באחריות במקרה של חדירה שלא כדין שתוצאתה חשיפה או כל שימוש לא מורשה אחר במידע אישי באתר או במאגרים.
אם תרצה לעדכן או למחוק את פרטיך האישיים שנמסרו בכל שלב, בכפוף לכל דין, תוכל לשלוח מייל בקישור הבא: לשליחת מייל – לחצו _________.
קומבלק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זו, כפי שיעודכנו מעת לעת, חלה בכל עת עליך בלבד, ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.
מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין היחשפם של פרטים אישיים שלך כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או לחשבונך באתר ו/או לשירותי צד ג׳ הקשורים עם תפעול ואבטחת האתר .